Systematiskt Brandskyddsarbete

Du som äger ett företag har ett stort ansvar för att din arbetsplats är brandskyddad. Det krävs ett systematiskt brandskyddsarbete med att hålla din arbetsplats brandsäker och det finns mycket som både du som företagsledare, din personal och fastighetsägaren kan göra. Om brand utbryter finns det risk att både människor och fastighet kommer till skada. Detta är ett viktigt arbete som bör beaktas med stort allvar.

Enligt Lagen om brandskydd är den som äger en fastighet skyldig att se över fastighetens brandskydd och brandsäkerhet. Det s.k. BBR, Boverkets byggregler, ska alltid tillämpas vid byggnation av en fastighet. Detta innefattar bl.a. att utrymningsvägar och rökluckor finns i fastigheten. Kontrollera med fastighetsägaren att BBR har tillämpats.

I lokalerna för din verksamhet är du som företagsledare ansvarig för ett väl fungerande brandskydd. Detta sköts enklast genom att inom företaget utse en brandskyddsansvarig, som tar ansvar för brandskyddets helhet. Den brandskyddsansvariges uppgifter är att se till att brandvarnare finns uppsatta i alla rum och fungerar samt att övrig brandskyddsutrustning som brandsläckare, eventuella släcksystem, sprinklers strategiskt placeras ut. Det krävs också en genomarbetad utrymningsplan med tydlig information om hur ni hanterar en brandsituation. Utrymningsvägar ska vara tydligt utmärkta och det är bra om det finns en tydlig uppsamlingsplats för personalen.

Den brandskyddsansvarige kan också ges ansvaret att se till att företagets personal är utbildad i brandskyddstänkande. Brandskyddsutbildning i allt från hur en brandsläckare fungerar till hur företagets handlingsplan vid brand ser ut är viktigt att all personal får. Med en bra brandskyddsutbildning och en medveten personal kan många allvarliga bränder förebyggas.

Brandskyddet på ditt företag ska ses över med jämna mellanrum. Kommunerna ansvarar för att skicka en brandskyddskontrollant som tillsammans med den brandskyddsansvarige går igenom rutinerna och handlingsplanen och ser till att allt fungerar.

Be Sociable, Share!